SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI

RESMİ SENEDİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                                                               GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI: 

MADDE 1:

       Bu vakıf resmi senedinin ekindeki listede isimleri yazılı olan Kurucu Mütevelli Heyet “SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI” ünvanlı vakfı kurmuşlardır.

 

Vakfın kısa adı SİYAV`dır. Vakıf tüm işlemlerde kısaltılmış adını kullanabilir.

TANIMLAR:

MADDE 2:  Bu senette geçen

SSK; Sosyal Sigortalar Kurumu'nu

VAKIF SENEDİ; Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı Resmi Senedi'ni, 

VAKIF ÜYESİ; Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kadrolu çalışanlarından Vakıf Yönetim Kurulu'nca vakıf üyeliğine kabul edilenleri,

ifade eder.

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 3:

Vakfın idare merkezi SSK. İş Hanı Ziya Gökalp Caddesi No:11 5. Büro katı 501 nolu oda KIZILAY-ANKARA'dır.

Vakıf, gerektiğinde Mütevelli Heyet kararı ve yetkili makamların izniyle yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri birimler açabilir. 

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 4:

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu; bu konuda üyelerin hepsine veya en az ikisine müştereken temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

                                                          VAKFIN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

 

 

 

 

VAKFIN AMAÇLARI

Madde 5:

Vakfın sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla yapacağı işler şunlardır.

         a)            Üyelerden emekli olanlara, çalışırken malul olanlara veya emekli iken ölenlerin dul ve yetimlerine,  bu vakıf senedinde yazılı hükümler gereğince yardımda bulunmak

         b)            Vakfın imkanları ölçüsünde öncelikle üyelerin konut gereksinmelerini karşılamak amacıyla, uygun koşullarda konut kredisi açmak

c)            Üyelerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla market ve hipermarket açmak,

d)            Üyeler ve çocuklarına evlenme ve öğrenim kredisi açmak,

e)            Üyeler ve çocuklarının yararına huzurevi, kreş, orta ve yükseköğrenim kız ve erkek yurtları ve dershaneler açmak,

f)              Dinlenme tesisleri ve misafirhaneler açmak,

g)            Üyelerin doğal afetlerden ileri gelen zararlarını karşılamak için kredi açmak,

h)            İnşaat, sigortacılık, hastane işletmeciliği, bakım ve onarım, bilgisayar yazılım, bakım, onarım ve işletmeciliği ile ticaret alanında her türlü işletmeler kurmak ve çalıştırmak,

i)              Hastane, klinik, laboratuar ve görüntüleme merkezleri açmak,

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 6:

         Vakıf;

         a)           Miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden oluşan her çeşit mal varlığına bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama yoluyla sahip olmaya ve kullanmaya,

         b)           Sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve harcamaya,

c)            Vakfın mal varlığına dahil gayrimenkul gelirlerini yatırımlarda kullanmaya,

d)           Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak koşuluyla vaki, bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idame ve tasarrufa ve harcamaya,

e)           Hisse senedi, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu ve bunlara ait kuponları almaya , satmaya gelirlerini tahsile ve sarfa,

f)              Benzer amaçlı kuruluş ve vakıflardan yardım almaya, bu yardımın sağlanması için onlarla anlaşmalar yapmaya,

g)            Amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete, işletmeye katılmaya, şirket veya işletme kurmaya,

h)            Benzer amaçlı vakıf, şirket ve işletmelerle işbirliği yapmaya, katılma paylarına düşen temettü veya kar hisselerini sarfa,

ı)              Gayrimenkullerin intifa, sükna  gibi mülkiyetten hariç ayni hakları kabule ve bu hakları kullanmaya,

i)              Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi ilişkiler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil, hertürlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule ve kredi almaya,

j)            Eğitim merkezleri açmaya veya SSK Genel Müdürlüğü`nce açılan Eğitim Merkezlerine ve SSK faaliyetleri için zorunlu olan eğitim programlarına destek sağlamaya,

k)          Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye ve bunları teminat olarak göstermeye,

l)          Vakıf amacı ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurmaya ve işletmeye, kurulmuş ve kurulacak işletmelere bağışta bulunmaya ve kredi açmaya veya kredi açtığı kurumların istihdam katkısına göre farklı faiz oranları uygulamaya ve bu kuruluşlara ortak olmaya,

m)      İthalat, ihracat yapmaya, ipotek tesis etmeye ve kabule,

n)      Acentalıklar, bayilikler almaya ve komisyon işleri yapmaya,

o)     Statüsü Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenmek üzere üyelerinin, SSK çalışanlarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal, eğitim ve öğrenim, konut, çocuk yuvası, tatil ve buna benzer gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapmaya ve bu konulardaki çabaları desteklemeye, tesisler kurmaya; evlilik, hastalık, sakatlık, emeklilik, doğal afetler ve ölüm gibi olaylara bağlı olarak sosyal ve insani yardımlarda bulunmaya ve bu yardımların yapılabilmesi için gerekli düzenleme ve yönetmelikleri hazırlamaya ve fon oluşturmaya,

p)       vakıf yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek ilkeler doğrultusunda nakdi bağışlarda bulunmaya,

r)        Sosyal Güvenlik ve Vakfın faaliyet gösterdiği alanlarda inceleme, araştırma ve tanıtma faaliyetlerinde katkıda bulunmaya, mesleki kurslar düzenlemeye, basım, yayım ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaya,

yetkilidir.

Vakıf tüm faaliyetlerini gerekli yasal usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirir.

YASAK FAALİYETLER

MADDE 7:

          Vakıf veya yönetimi altında bulundurduğu işletme ve kuruluşlar, yasalara aykırı işler veya işlemler yapamayacakları gibi, mensuplarının gerek kamu, gerekse özel kesimindeki işlemlerine ve sosyal statülerine uygun olmayan, kamuoyundaki saygınlıklarını rencide edici faaliyetlerde bulunamazlar.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

VAKFA TAHSİS EDİLEN DEĞERLER :

     MADDE 8 : Vakfa, Kurucu Mütevelli Heyet tarafından 500.000.000.-(Beşyüz Milyon) TL. nakit tahsis edilmiştir.

VAKFIN GELİRLERİ :

     MADDE 9: Vakfın gelirleri şunlardır.

     a) Vakfa ait menkul kıymet ile menkul ve gayrimenkul malların gelirleri,

     b) Vakfın yönetiminde bulundurduğu veya ortak olduğu işletme ve kuruluşların galirleri,

     c) Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler ile bunlardan elde edilecek gelirler,

     d) vakfın faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 

    e) Üyelerden aylık olara alınan "Üyelik Aidatı",

     f) Diğer gelirler

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR :

     MADDE 10 :  Vakfa; mensupları, özel ve her türlü kamu kuruluşları tarafından yapılacak para, kıymetli maden, hisse senedi, tahvil, alacak, menkul ve gayrimenkul  mal gibi her çeşit bağış kabul edilebilir.

     Ancak, Yönetim Kurulu bu bağışlardan uygun görmediklerini reddedebilir.

VAKFIN BORÇLANMASI :

     MADDE 11 : Vakıf ve yönetimi altında bulundurduğu işletme ve kuruluşlar; bankalar ve diğer finans kurumları ile Kamu Kuruluşları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere borçlanamazlar.

     Ancak, ekonomik, ticari, teamül ve icaplarına uygun borçlanmalar ve ödeme kolaylıkları bu hükmün dışındadır. 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VAKFIN ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ

VAKFIN ORGANLARI :

    MADDE 12 : vakfın organları şunlardır;

    a) Mütevelli heyet

    b) Genel kurul

    c) Yönetim Kurulu

    d) Vakıf Genel Müdürlüğü

    e) Denetim Kurulu

    f) Onur Kurulu

     MÜTEVELLİ HEYET :

    MADDE 13 : Mütevelli Heyet aşağıdaki kişilerden oluşur

    a) Vakfın Kurucu Üyeleri,

    b) Vakfın üyesi olan SSK Genel Müdürü,

    c) Vakfın üyesi olan SSK Yönetim Kurulu Üyeleri,

    d) Vakfın üyesi olan SSK Genel Müdür Yardımcıları,

    e) SSK Genel Müdürlüğü merkez birimlerindeki Vakıf üyesi olan Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı ile Sigorta Teftiş Kurul Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve bağımsız birim amirleri,

    f) Genel Kurul tarafından, SSK Genel Müdürlüğü`ne bağlı sigorta, inşaat ve emlak, sağlık ve satınalma müdürlükleri ile bağımsız hastane ve dispanserlerden vakıf üyelerince kendi aralarından seçilerek gelen birer delege arasından seçilecek 25 kişi.

    Mütevelli heyetin seçimle gelecek f`deki üyeleri için yukarıdaki sayılar oranında Vakıf Genel Kurulu`nda bir kat da yedek üye seçilir.

    Yukarıdakilerden; b, c, d ve e bendlerinde sayılanlar görevde bulundukları sürelerle sınırlı olmak üzere Mütevelli Heyetin Üyesidirler. Mütevelli Heyetin seçimle gelen üyeleri iki yılda bir yenilenir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

    Mütevelli Heyet kendi arasında gizli oyla bir Başkan ve Başkanvekili seçer ve gerekli iş bölümünü yapar,  Başkan ve Başkanvekilinin görev süreleri iki yıldır. Mütevelli heyet, yılda en az bir defa Başkanın çağırısı, ayrıca; Mütevelli Heyet Üyelerinin en az 15`inin veya Yönetim Kurulu`nun yazılı başvurusu üzerine, talepleri de dikkate alınarak Başkanca tespit edilecek gündemle Vakıf Merkezi`nde veya belirlenen yerde toplanır. Çağrı en az 15 gün önceden üyelere toplantının gündemi, yeri, gün ve saati belirtilmek suretiyle yapılır. Başkanın herhangi bir nedenle izinli yada mazeretli olması durumunda işlemleri Başkan Yardımcısı yürütür ve toplantılara başkanlık eder.

     Yüz kızartıcı suçtan mahkum olanlar Mütevelli Heyette görev alamazlar.

     Vakıf Senedinin 14/g, 22,27 ve 28`inci maddeleri saklı kalmak koşuluyla, Mütevelli Heyetin toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

      MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ :

      MADDE 14 : Mütevelli Heyet`in görev ve yetkileri şunlardır;

     a) Yönetim Kurulu`nun asil ve yedek üyelerini seçmek,

     b) Denetim ve Onur Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

     c) Denetim Kurulu ve Vakıf Üyelerinin vakıf yönetimi konusundaki başvurularını değerlendirmek  ve önerileri karara bağlamak.

    d) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik önerilerini karara bağlamak (Vakıflar Genel Müdürlüğü`nce gerekli görülen değişiklik talaepleri Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.)

    e) Yönetim Kurulu Kararlarına karşı ilgililerce yapılacak itirazları karara bağlamak.

    f) Giderilemeyecek dağılma nedenlerinin ortaya çıktığı durumlarda dağılma kararı vermek,

   g) Onur Kurulu`nca haklarında karar verilenler tarafından, Mütevelli Heyete yapılacak itirazları karara bağlamak (Karar, üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğuyla alınır. Bunun sağlanamaması halinde Onur Kurulu kararına göre işlem yapılır.)

   h) Vakıf bütçesi ile hesapları ve bilançosunu, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların aklanmasına karar vermek.

   i) Vakfa ait işletme ve kuruluşların tesisine ilişkin önerileri karara bağlamak, gerektiğinde Yönetim kuruluna yetki vermek.

   j) Mevzuatın ve bu Vakıf Senedinin Mütevelli Heyet`e verdiği diğer görevleri yapmak.

   k) Vakfın faaliyetleri ile ilgili Yönetmelikleri kabul etmek,

   l) Vakıf Kurucu Üyeleri'nin sayısında ölüm ve diğer nedenlerle ortaya çıkacak azalmalarda, Vakıf üyeleri arasından yapacağı seçimle bu sayıyı tamamlamak.

    VAKIF GENEL KURULU :

    MADDE 15 : Vakıf Genel Kurulu`nun oluşumu;

    Vakıf Genel Kurulu;

    a) Vakfın Kurucu Üyeleri,

    b) Vakıf üyesi olan SSK Genel Müdürü,

    c) Vakıf üyesi olan SSK Yönetim Kurulu Üyeleri,

    d) Vakfın üyesi olan SSK Genel Müdür Yardımcıları,

    e) SSK Genel Müdürlüğü`nün merkez birimlerindeki Vakıf üyesi olan Genel Müdürlük ve Sigorta Teftiş Kurulu Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ile bağımsız birim amirleri,

    f) SSK Genel Müdürlüğü`nün sigorta, inşaat ve emlak, sağlık ve satınalma müdürlükleri ile hastane ve bağımsız dispanserlerinde görevli üyelerin Madde 16`daki esaslara göre seçmiş oldukları birer temsilci'den oluşur

   Vakıf Genel Kurulu, iki yılda bir Mütevelli Heyet Başkanının çağırısı, ayrıca Mütevelli Heyet Üyelerinin en az 20'sinin veya Yönetim Kurulu`nun yazlı başvurusu üzerine, talepleri de göz önüne alınarak Başkanca tespit edilecek gündemle Vakıf Merkezi`nde veya belirlenen yerde toplanır. Çağrı, en az 15 gün önceden Vakıf Genel Kurul üyeleri`ne  toplantını gündemi, yeri, gün ve saati belirtilmek suretiyle yapılır. Başkan`ın herhangi bir nedenle izinli veya mazeretli olması durumunda işlemleri Başkan Yardımcısı yürütür ve toplantılara başkanlık eder

   Genel Kurul Toplantılarında, Vakfın çalışmaları ve bilançosu hakkında açıklayıcı bilgiler verilir ve yapılacak çalışmalar hakkında Vakıf Mütevelli Heyeti'ne tavsiye niteliğinde kararlar alınabilir.

    Genel Kurul`un  toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

    MADDE 16 : Vakfın Genel Kurulu`na temsilcilerin seçimi;

    Vakfın Genel Kurulu`na SSK Genel Müdürlüğü`ne bağlı sigorta, İnşaat ve Emlak, Sağlık ve satınalma müdürlükleri ile hastane ve bağımsız dispanserlerdeki üyeler kendi aralarında her yüz üye ye kadar bir temsilci, yüz üyeden sonraki her yüz üyeye bir temsilci olmak üzere temsilci seçerler. Temsilci olarak seçilebilmek için Kurumda en az iki sene çalışmış olmak ve gerek yargıda gerekse Kurumda herhangi bir idari ceza almamış olmak gerekir.

     Temsilciler iki sene süreyle seçilirler, seçilen her bir temsilci için birer yedek temsilci seçilir. Temsilcilerin isimleri ve görevleri Mütevelli Heyet Başkanlığına yazıyla bildirilmiş olması gerekir.

      YÖNETİM KURULU :

      MADDE17 : Vakıf Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur.

      Yönetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyet ve Vakıf üyeleri arasından seçilir. Ancak; Mütevelli Heyete seçimle gelen üyeler Yönetim kurulunda görev alamazlar. Bu seçimlerde en çok oy alan 7 kişi asil sonra gelen 7 kişi de yedek üye olur.

       Asil Üyelerden herhangi birinin Yönetim kurulu üyeliği`nin sona ermesi halinde, yerine en fazla oy alan yedek üye geçer. Yedek üyeliklerde yukarıdaki sayıyı koruyamayacak boşalmaların olması durumunda anılan üyelikler seçim yoluyla tamamlanır.

       Yönetim kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve başkanvekili seçerler. ve gerekli görecekleri iş bölümünü yaparlar.

       Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, Vakıf Senedinin ilgili hükümleri saklı kalmak koşuluyla, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

       Geçerli bir neden olmadan arka arkaya üç veya yılda en az dört toplantıya katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır.

      Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Ayrıca en az üç üyenin yazılı isteği üzerine veya Başkanın gerekli görmesi halinde toplantıya çağırılabilir. Toplantı tarihleri en geç 3 gün önceden Başkan tarafından üyelere bildirilir.

      YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

      MADDE 18 : Yönetim Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi ve Vakfın gelişmesi için her türlü faaliyeti, bu  Vakıf Senedi ile ilgili mevzuata göre yürütmekle görevli, yetkli ve sorumludur.

      Yönetim Kurulu ayrıca aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır;

a) Her çeşit hukuki uyuşmazlıkta Vakfı üçüncü kişilere, yargı organlarına ve kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek, Vakfı temsile ve Vakıf adına imzaya yetkli kişi veya kişileri ve yetki derecelerini belirlemek,

b) Her takvim yılı için bir çalışma proğramı ve ilkelerini saptamak, bütçeyi hazırlamak ve kesin hesap sonuçlarını çıkarmak.

c) Vakıf Senedi'nin 14. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için Mütevelil Heyet kararlarını işleme koymak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; gerekli hallerde Mütevelli Heyet'in toplanması konusunda Mütevelli Heyet Başkanına başvuruda bulunmak,

d) Gereken durumlarda Mütevelli Heyetçe açılmasına karar verilen şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri brimlerin görev ve yetkilerini saptamak,

e) Vakfa ait işletme ve kuruluşların tesisine ilişkin önerileri Mütevelli Heyete sunmak ve bu konudaki kararları uygulamak,

f) Vakıf Senedinin 10`uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak Vakfa yapılacak her çeşit bağış kabulünün ilkelerini saptamak ve uygun görmediği bağışları reddetmek,

g) Vakıf mallarınde değişiklik yapılması ve gayrimenkul alımı, inşası, satışı, ipoteği veya kiralanması konularında kararlar almak ve bu kararları işleme koymak,

h) Vakıf Senedinde değişiklik yapılması önerilerini 27`nci madde uyarınca işleme koymak,

i) Vakıf veya yönetimi altında bulundurduğu işletme ve kuruluşlarda çalışacak personelin işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili koşulları ve personelin statüsünü ve yetkilerini belirlemek,

i) Vakıf Senedi hükümleri uyarınca girişilecek işlerin öncelik ve ilkeleri ile Vakıf işlerinde uygulanacak yöntemleri tespit etmek, yönetmelikleri hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek,

j) Vakfın mal durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü`ndeki siciline tescil ettirmek,

k) Her takvim yılı itibariyle hazırlayacağı faaliyet raporunu mensuplarına duyurmak,

l) Vakfa üyelik başvurularını karara bağlamak.

VAKIF GENEL MÜDÜRÜ :

MADDE 19 : Vakıf Genel Müdürü, sözleşmeli olarak Yönetim Kurulu`nca atanır ve bu Kurula karşı sorumlu olur. Yönetim Kurulu`nca verilen yetkilere dayanarak Vakfı yönetir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak oy kullanamaz.

Vakıf Genel Müdürü'nün atanmasında, Vakfın amaç ve faaliyetlerinden en az birinde Kurumda üst düzey yöneticiliği yapmış, Kurumda yararlı çalışmalar yapmış ve Kurumu çok iyi tanıyan ancak Kurumla ilişiği kalmamış kişiler tercih edilmelidir.

Vakıf Genel Müdürü, atama kararlarından en az 15 gün içinde mal beyanını Mütevelli Heyet Başkanlığına vermek zorundadır.

Vakıf Genel Müdürü, Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile Yönetim Kurulu Üyeleri`nin huzurunda aşağıdaki yemini ederek göreve başlar.

" Genel Müdürlük görevini yaptığım sürece, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, görevimi tam bir tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime,  üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

DENETİM KURULU :

MADDE 20 :  Denetim Kurulu 5 üyeden oluşur. Denetim Kurulu Üyelerinin 2`si SSK üst düzey görevlileri olmak üzere Vakıf üyeleri arasından seçilir.

Bu seçimde; yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak koşuluyla, en çok oy alan 5 kişi asil,  5 kişide yedek üye olur.

Asil üyelerden herhangi birinin üyeliğinin sona ermesi durumunda, yerine yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak koşuluyla, en fazla oy alan yedek üye geçer. Yedek üyeliklerde bu oranı koruyamayacak boşalmaların ortaya çıkması durumunda anılan üyelikler seçim yoluyla tamamlanır.

En kıdemli üye Denetim Kurulu başkanlığını yapar.

Denetim Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere gerektikçe Başkanın çağırısıyla toplanır: Yetki ve görev dağılımını kendi arasında kararlaştırır. Denetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler; ancak, bu toplantılarda oy kullanamazlar.

Denetim Kurulu`nun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu`nun oluşum ve faaliyetlerini ilgili yasalara, Vakıf Senedi`ne ve Mütevelli Heyetin kararlarına uygunluk açısından denetler, uyarılarda bulunur ve gerektiğinde durumu Mütevelli Heyete bildirir.

İlgili yasalar gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf üzerinde denetim hakkı saklıdır.

ONUR KURULU :

MADDE 21 : Onur Kurulu 5 üyeden oluşur. Onur Kurulu üyelerinin; 2`si SSK Genel Müdürlü`nün  üst düzey yöneticileri olmak üzere Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilir.

Bu seçimde yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak koşuluyla en çok oy alan 5 kişi asil, sonra gelen 5 kişide yedek üye olur.

Asil üyelerden herhangi birinin üyeliğinin sona ermesi durumunda yerine, yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak koşuluyla, en fazla oy alan yedek üye geçer. Yedek üyeliklerde bu oranı koruyamayacak boşalmaların ortaya çıkması durumunda anılan üyelikler seçim yoluyla tamamlanır.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Onur Kurulu üyeliğine seçilemezler.

En kıdemli üye Onur Kurulu Başkanlığını yapar. Onur kurulu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy birliğiyle karar alınır.

Onur Kurulu, Vakıf üyelerinin, Devlet yönetimi ve Kamu oyundaki saygınlıklarını çeşitli davranışlarıyla zedeleyen ve bu nedenle Vakıfla ilişkilerinde sakınca görülen kişileri belirleyerek Yönetim Kurulu`na bildirir.

Onur Kurulu kararıyla Vakıfla ilişkilerinde sakınca görülen kişiler, Vakıf Senedi`nde belirtilen hizmetlerden ve yardımlardan yararlandırılamayacığı gibi, kendilerinden Vakfa bağış ve her hangi bir yardım da kabul edilemez.

Haklarında karar alınan kişilerin adları gizli turulur. İlgili kişiye kendisi hakkındaki karar ancak Vakıfla ilişki isteminde bulunması durumunda sözlü olarak bildirilir. İlgili kişi bu karara karşı Onur Kurulu, bu sonuç vermezse Müteveli Heyet nezdinde itirazda bulunabilir. Mütevelli heyetin bu konu daki kararı kesin ve bağlayıcıdır.

VAKFIN ORGANLARI ÜYELİKLERİNE YAPILACAK SEÇİMLERE VE ÜYE DEĞİŞKLİKLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER :

MADDE 22 : Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri 2 yılda bir yenilenir. Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3`ü çoğunluğunun kararıyla anılan üyelerden gerekli gördüklerini süresinden önce değiştirebilir. Bu konulardaki seçim gizli oyla yapılır. Vakıf organları için seçilecek yedek üye sayısı asil üye sayısının 1 katıdır.

VAKIF ORGANLARI ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

MADDE 23 : Vakıf organlarında görev alan üyelere huzur hakkı ödenmesi konusunda Müteveli Heyet yetkilidir.

Ayrıca, Vakfa ilişkin görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan her türlü giderler Vakıf`ça karşılanır; yolculuklarda yol gideri ve konaklama gibi zaruri giderleri ödenir.

 VAKIF ÜYELİĞİ:

MADDE 24 : Üyelik işlemi, yazılı başvurunun Yönetim Kurulu`nca kabulü ve giriş aidatının ödenmesi ile başlar. Yönetim Kurulu başvuruları 30 gün içinde karara bağlar. Bir takvim yılı içinde altı ay aidat ödemeyenler, üyelikten ayrılmış sayılırlar. Tekrar üye olmak istemeleri halinde, ödenmemiş aidatlar için düzenlenecek yönetmelikte belirtilen aylık faizin ödenmesi zorunludur. Ödenen para karşılığındaki süre üyelikten sayılır. Ödenecek aidatlara ilişkin usül ve esaslar bir yönetmelikte belirlenir.

ÜYELİK AİDATI :

MADDE 25 : Üyelik aidatı; emekliliğe esas maaşın %3 üdür. Mütevelli Heyet bu oranı %2 ile %6 arasında değiştirerek yeniden belirleyebilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 26 : Emeklilik, tayin, istifa ve vb. nedenlerle Kurumdan ayrılanların Vakıf üyeliği, aidat ödemmeye devam etmeleri koşuluyla devam eder. Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanlara, aidat olarak alınan paralar toplu olarak iade edilir. İade edilecek miktar ile uygulanacak faiz veya artı değerler bir yönetmelikle belirlenir. Emekli olan üyeler, Vakfın tesis ve işletmelerinden diğer üyeler gibi yararlanır. 

 

 VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK VE VAKFIN DAĞILMASI

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:

MADDE 27 : Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesine ilişkin öneriler, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3 ü çoğunluğuyla karara bağlanır.

Değişiklik önerileri, Vakıf organları veya en az 70 vakıf üyesi tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu`na yapılır.

Denetim Kurulu, değişiklik önerilerini en geç bir ay içinde bütün üyelere duyurur. Görüşlerin bildirimi için bir ay bekler. Gelen görüşleri kendi görüşü ve esas değişiklik önerisi ile birlikte bir ay içinde Mütevelli Heyet`e gönderir.

VAKFIN DAĞILMASI :

MADDE 28 :  Vakfın, mal varlığının, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde yetersiz kalması veya Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi durumlarında Mütevelli Heyet`çe dağılma kararı alınır.

Yönetim Kurulu, yukarıdaki dağılma nedenlerini ortaya çıkması durumlarda bunu önlemek için gerekli her çabayı gösterir. Ancak, dağılma nedenlerinin ortadan kaldırılması olanaksız duruma gelirse Mütevelli Heyet`e önerileriyle birlikte başvurur. Bu başvurunun yapılabilmesi için Yönetim Kurulu`nun 2/3 çoğunlukla karar alması zorunludur.

Dağılma kararı, Mütevelli Heyet tarafından, Mütevelli Heyet üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla verilir.

Vakıf mal varlığını SSK genel müdürlüğüne devreder.

Bu konudaki gerekli işlemler, dağılma kararında özel bir hüküm bulunmazsa Yönetim Kurulu tarafından tamamlanır. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 29 :  Yıl içinde elde edilen bürüt gelirlerin %20`si idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan, %80`i ise vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.

MADDE 30 : Vakıf tarafından kurulacak eğitim kurumlarında kapasitenin en az %10`unun yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere; Sağlık tesislerindeki hizmetlerin ve yatak kapasitesinin yine en az %10`unun maddi imkanı olmayan üyelere ayrılması zorunludur.

MADDE 31 : Bu Vakıf Senedini yorumlama yetkisi Mütevelli Heyete aittir.  Vakıf Senedi`nde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularla ilgili Yasa, Tüzük  ve Yönetmelikler ile genel hukuk kuralları uygulanır.

MADDE 32 :  Bu Vakfın Senedi Türk medeni Kanunu'nun 74`üncü maddesi uyarınca Vakfın Tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe girer.

 

 

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 33 :  Vakfın Kurucu Üyeleri vakfın tüzel kişilik kazanmasını izleyen iki ay içinde ilk toplantısını yaparak vakfın organlarını oluşturur.

İlk Mütevelli Heyet toplantısı yapılıp, vakfın organları oluşturuluncaya kadar;  Vakıf Resmi Senedi`nde öngörülen temas ve işlemlere Vakıf kuruluş muameleleri, gerekli başvurular, mahkeme tescil gibi bilimum işlemleri münferiden veya müştereken yapmaya, takip ve sonuçlandırmaya, Vakıf Kurucu Üyeleri veya görevlendireceği üyeler ve kişiler yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 :  Bu Vakıf Senedinin 13`üncü maddesine göre seçilecek Mütevelli Heyet Üyelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar; Mütevelli Heyet Başkanı tarafından tespit olunur.

 

 SİGORTA ÇALIŞANLARI
 YARDIMLAŞMA VAKFI
(SİYAV)

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE ÖLÜM YARDIMI
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç :
Madde 1 – Sigorta çalışanları yardımlaşma vakfı (Siyav) senedinin 4/a, 5/o maddelerine dayanılarak; vakıf üyelerinden emekli olanlara , çalışırken malül olanalara, çalışırken veya emekli iken ölenlerin hak sahiplerine bu yönetmelikle belirtilen koşulları taşımak kaydıyla emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımı ödenir.

Kapsam :
Madde 2 – Kadrolu olarak görev yapan memur statüsüne tabi üyeler ile emeklilik, tayin, istifa ve benzeri nedenlerle görevlerinden ayrılmakla beraber üyeliğini katılma payı ödemek suretiyle devam ettirenler ve bunların hak sahipleri, bu yönetmelikte yer alan emeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımı ödenmesine ilişkin hükünlerden yararlanırlar.

Tanımlar :
Madde 3 –
bu yönetmelikte geçen;
Vakıf : Sigorta çalışanları yardımlaşma vakfı’nı (siyav),
SİYAV : Sigorta çalışanları yardımlaşma vakfının kısa adını,
Yönetmelik : (SİYAV) Emeklilik ve Ölüm yardmı yönetmeliğini,
Aidat : Üyenin aylık olarak ödeyeceği tutarı,
Katılım Payı : Üyenin emeklilik, istifa, nakil ve benzeri hallerde görevinden ayrılmasından sonra ödeyeceği tutarlar, üyenin ölümü halinde hak sahiplerinin emeklilik ikramiyesi hak edebilmek için ödeyeceği tutarları, Üyelerin memur statüsünde geçen sürelerini, askerlik veya zorunlu kamu hizmetinde geçen, ücretsiz izinde geçen süreleri borçlanmak suretiyle ödedikleri tutarları,
Nema : Üyelerden alınacak aidat ve katılma payları ile diğer kaynakların çeşitli yollardan işletilmesi ile sağlanacak net geliri,
Hak Sahipleri : Dul Karı veya Kocayı, dul karı veya kocanın bulunmaması halinde çocuklarını, karı ve koca ve çocuklarının bulunmaması halinde ana ve babasını yukarıda bahsedilenlerin bulunmaması Halide kanuni mirasçılarını,
Hizmet süresi : Üyenin aidat ve katılma payı ödediği süreyi,
İfade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
ESASLAR
Aidat, Emeklilik ikramiyesi, Ölüm yardımı
Aidat ve Katılım payı Ödeme Zorunluluğu:
Madde 4 –
3. Madde kapsamında bulunan üyeler ve hak sahipleri bu yönetmelikte geçen yardımlara hak kazanabilmek için SİYAV’a aidat ve Katılım payı ödeme yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmek zorundadırlar.
Aidat ve Katılım payı ödeme usulü:
Madde 5 –
Aidatlar ve katılım payları üyeler tarafından en geç ait olduğu ayın 20’sine kadar vakıf hesaplarına yatırılır.
Dekontların bir örneğinin talep halinde ibrazı zorunludur.
Üyelerce süresi içinde ödenmeyen aidat ve katılım payları için her ay 6138 sayılı kanunda öngörülen gecikme zammı uygulanır.
Mücbir sebepler hariç olmak üzere kesintisiz altı ay aidat ödemeyenler üyelikten ayrılmış sayılırlar.
Borçlanma yapan üyenin yükümlüğünü altı ay yerine getirilmemesi halinde borçlanması son bulur.
Ancak doğal afet ve yönetim kurulunca kabul edilecek mücbir sebepler(deprem, su baskını, yangın) nedeniyle o bölgede yaşayan üyelerimizin doğal afetin ve mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıldan fazla olmamak kaydıyla, askere giden üyelerin askerlik süresince, aidat ve borçlarından gecikme cezası talep edilmez.
2. maddede sayılan nedenlerle görevlerinden ayrılarak üyeliğini devam ettirenler ve bunların hak sahipleri tarafından ödenecek katılma payının miktarı, üyenin en son ödediği aya ait aidat tutarıdır.

Emeklilik İkramiyesinden Yararlanmanın koşulları:
Madde 6 –
Üyelik Aidatının veya katılma payının en az on tam yıl (borçlanma dahil) ödenmesi ve 1. maddedeki hal ve şartların gerçekleşmesi halinde, üyelere veya bunların hak sahiplerine emekli ikramiyesi ödenir.

Emeklilik İkramiyesinin Hesaplanması:
Madde 7 – Katılımcının 31.12.2003 tarihi itibariyle sabitlenen tutar toplamına bu tarihten sonra her ayın son günü itibariyle o aya ait hesaplanan nema tutarından vakıf senedimizin 29. maddesinde belirtilen %20’lik idame ve yatırım amaçlı pay ayrılmasını müteakip kalan nema katılımcının kapitaline oranlanarak eklenmesi suretiyle ikramiye tutarı belirlenir. Tüm katılımcıların emekliliğe esas kapitallerinin sabitlenmesi işlemi neticesinde dağıtılabilir bir tutar çıkması Bilanço emeklilik fonunu aşmaması kaydıyla her yıl ocak ayı nemasının dağıtımı aşamasında bu tutar da katılımcıların kapitaline oranlanarak tevzi edilir.
İkramiye son aidatın ödendiği ayı takip eden ayın içinde ödenir.

Ölüm Yardımı :
Madde 8 –
Üyenin ölümü halinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 208. maddesine göre verilen yardımın %50 fazlasıyla hak sahiplerine ölüm yardımı yapılır.
Ancak; hak saiplerinin ölüm yardımına hak kazanabilmeleri için üyenin giriş tarihinden itibaren altı ay bilfiil aralıksız vakfa aidat ödemesi şarttır.
Bu şartı yerine getirmeden ölen üyelerin varislerine sadece ödediği aidat, yasal faiziyle ödenir.

Toptan Ödeme :
Madde 9 – Üyelerin hak sahiplerinin, emekli ikramiyesi ödeme koşullarını taşımamaları veya 11. maddedeki hakkın düşmesi durumu hariç herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi(istifa) durumunda birikmiş aidat ve katılma payı miktarları kendilerine geri ödenir.

Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemeler :
Madde 10 –
Hak sahiplerine yapılacak emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve toptan ödemede;
A – Dul Karı veya Kocaya
B – Dul Karı veya Kocanın bulunmaması halinde çocuklarına
C – A ve B fıkralarında belirtilen kişilerin bulunmaması halinde ana ve babaya
D – A – B ve C maddelerinde yazılı hak sahiplerinin bulunmaması halinde kanuni mirasçılarına ödeme yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Hakların Düşmesi :
Madde 11 –
Bu yönetmelikte yazılı haklar, vakıfça ilgililere usulüne uygun tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde üye veya hak sahiplerince talep olunmadığı taktirde düşer ve vakfa gelir kaydedilir.
Bunların tahakkukundan ödenmesine kadar geçecek süre için vakıfdan her ne ad altında olursa olsun faiz vs. isteminde bulunamaz.

Hakların Devredilemezliği :
Madde 12 –
Bu yönetmelikten veya vakıf senedinden doğan haklar, üyelerce başkasına devir ve temlik edilemez.


Borçlanma :
Geçici Madde 1 – Aktif üyeler kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsüne tabi olarak geçen süreler ile askerlik veya zorunlu başka kamu hizmet, ücretsiz izin olarak geçen sürelerden en çok 60 aylık süreye ait katılma payını ay be ay ödemek suretiyle borçlanabilirler
Borçlanılan süreler üyelik süresine katılır ve ödenen katılma payları borçlanılan dönem içindeki aylara ödenmiş sayılır. Borçlanma ödemeleri aylık aidat ve katılma payları tutarında yapılabilir.
Hak sahiplerinin borçlanma talepleri kabul edilmez. Ancak, borçlanan üyenin ölümü halinde hak sahipleri katılma paylarını ödeyerek ikramiye ödenmesine hak kazanabilirler.
Borçlanma talebi 15.06.2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılır.

Yürürlük Tarihi :
Madde 13 – Bu yönetmelik yeni resmi vakıf senedinin ilgili mahkemece tescilinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme :
Madde 14 –
Bu yönetmeliği vakıf yönetim kurulu yürütür.

Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

Vakıfa Nasıl Üye Olurum

 internet sitemizdeki dosyalar bölümünden dökecekleri üyelik kayıt formunu doldurup, ekine adli sicil kaydı ve SGK’nın internet sitesindeki (intra bölümünden hangi tarihte, nerede çalıştıklarını gösteren) hizmet dökümünü iliştirerek posta yoluyla ya da elden Vakfımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Vakıftan Emekli Olmak İçin Gerekli Şartlar

 Vakfımıza en az 10 yıl aidat yatırmak ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmak gerekmektedir. Ayrıca ikramiye talebinde bulunmak için Vakfımıza müracaat edecek üyelerin bir dilekçe (adres, telefon, İş Bankası hesap numarası, yoksa İş Bankası şube adı, T.C kimlik no belirtilmesi) ile bu talebini bildirmesi ve ek 1 olarak Kamu Emeklilik Hizmetleri Daire Başkanlığından kendilerine posta ile gelen emekli aylığı başlama yazısını tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Vakıf Üyeliğim Emekli / İstifa yoluyla sonlandı tekrar Üye olabilirmiyim

 sitemizde bulunan üyelik kaydı formunun aslının göndererek üye olabilirsiniz.

Üyelikten Ayrılmak istiyorum

  bir dilekçe (adres, telefon, İş Bankası hesap no, yoksa İş Bankası şube adı, TC kimlik no) gerekmektedir. Dilekçenin altına iş yeriniz tarafından yukarıdaki imza …………….. adlı kişiye aittir yazılıp tasdik edilmelidir. İstifa eden üyeler yalnızca yatırdıkları anaparayı alabilirler.

 Emekli olduktan ya da istifa ettikten sonra aidat kesintisi yapılmış üyelerimizin; bir dilekçeyle Vakfımıza müracaat etmesi gerekmektedir. (Adres, telefon, İş Bankası hesap no yoksa İş Bankası şube adı, TC kimlik no)